วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 “เป็นตำรวจมืออาชีพ ด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ตามหลักยุติธรรมสากล”

พันธกิจ

1) การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

3) การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

4) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

5) การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

6) การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

 

นโยบาย

 “ใหม่เทคโน คนกว้างไกล โปร่งใส ตรวจสอบได้”

“Modern Technology, Wide vision, Transparency & Verification”

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top