อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

 “เป็นหลักประกันความยุติธรรมด้านพิสูจน์หลักฐานและวิทยาการตำรวจ ที่มีมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1) การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2) การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

3) การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

4) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

5) การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

6) การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

นโยบาย

 “ใหม่เทคโน คนกว้างไกล โปร่งใส ตรวจสอบได้”

“Modern Technology, Wide vision, Transparency & Verification”

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…