กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ    

 

boss

พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร  ธีระทองคำ

นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๗

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

๑) ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานการตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

๓) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Picture9

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top