กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

 

16857

พ.ต.อ.หญิง อัจฉรา  นาคไร่ขิง

นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๗

หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจยาเสพติด

        กลุ่มงานตรวจยาเสพติด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติดโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑ ) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
๒) ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดและจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องระบบอัตโนมัติ
๓) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๔) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
๕) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1        2

   3    4

 

Top