กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน

ปรอง

พ.ต.อ.ปรอง เกิดมีสุข

นวท.(สบ ๔) กอป.ศพฐ.๗

 

แผนผังองค์กร   Copy

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

        กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิถี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดอาวุธปืนและเครื่องกระสุน โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

2.ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

3.ตรวจหาเขม่าปืนที่มือศพ และบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ต้องสงสัย

4.ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุนปืน

5.ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิงบนสิ่งของ และตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่

6.ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้า และวัตถุพยานอื่น ๆ

7.ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธปืนที่ต้องสงสัยหรือไม่

8.ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่

9.ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน

10.ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไข เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจำปืน

11.ตรวจเปรียบเทียบร่อยรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟัน และรอยอื่นๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่

12.ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติ และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ

13.ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้ภายใต้มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องมือแต่ละชนิด

14.ดำเนินการจัดทำรายการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

15.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

S 28909626           S 28909628

 

S 28909629          S 28909630

 

Top