กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

 

กนฝ.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วิชญา  รามสมภพ

นวท.(สบ ๔) กนฝ.ศพฐ.๗

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง

 

๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
๒.ตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
๓.ตรวจพิสูจน์จุดลักษณะสำคัญของลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าแฝง
๔.ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝงกับลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าตัวอย่าง เพื่อยืนยันตัวบุคคล
๕.ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปัญหากับลายนิ้วมือ ฝ่ามือและฝ่าเท้าตัวอย่าง ในคดีแพ่งและคดีอาญา
๖.ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ
๗.รวบรวมจัดทำสารบบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง
๘.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลางเก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
๙.บันทึกการจัดเก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือ สันมือ ของ ผู้กระทำความผิด, ผู้ต้องขังในเรือนจำ/
ทัณฑสถาน และบุคคลกลุ่มเสี่ยง (FIDS)
๑๐.บันทึกข้อมูลรายงานการตรวจพิสูจน์ ในระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
(F-net)
๑๑.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

  1           2

 

   3

4

 

5     

 

 

Top