โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

        จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจ 5 ด้าน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา ให้ตระหนักเห็นถึงภัยของยาเสพติด มีความรู้สิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยภาครัฐ บทบาทภารกิจเรือนจำกลางนครปฐมด้านการอำนวยความเป็นธรรมและบริการประชาชน ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาหนี้นอกระบบ

dsc 4801 resize
        โดยนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการจัดโครงการภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน อันได้แก่ ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมอาชญากรภายในชุมชน ภารกิจด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส ภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้ง ภารกิจด้านการเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และภารกิจด้านการคืนคนดีสู่สังคมโดยการให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 28 แห่ง เห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสิทธิได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยภาครัฐ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 300 คน

Top