กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์     

 

กคม.

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง สุรีย์พร  กระฉ่อนวงษ์

นวท.(สบ ๔) กคม.ศพฐ.๗

 

พี่บอล    พี่เบิร์ด   

พ.ต.ท.วรพจน์  สงวนจีน

นวท.(สบ ๒) กคม.ศพฐ.๗

 

พ.ต.ต.อัศวิน  กระฉ่อนวงษ์

นวท.(สบ ๒) กคม.ศพฐ.๗

 

p3

p4

ร.ต.ท.หญิง วรวรรณ  เสาวรส

นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๗

 

ส.ต.ต.หญิง ณัฐนิชา  แก้วมณี

ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.๗

 

p5  

ส.ต.ต.หญิง พัชราภา  สินสืบผล

ผบ.หมู่ กคม.ศพฐ.๗

 

 

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง,นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย จับเท็จ ร่องรอยการเฉี่ยวชน สี การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่างๆโดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

            ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

            ๒.ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมีและฟิสิกส์

            ๓.ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

           ๔.ตรวจพิสูจน์ชนิดและคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

            ๕.ตรวจพิสูจน์วัถตุของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่างๆ

            ๖.ตรวจพิสูจน์ของเหลวปลอมปน เช่น น้ำมันปลอมปน

            ๗.ตรวจพิสูจน์สารเคมี

            ๘.ตรวจพิสูจน์สี

            ๙.ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางเคมี เช่น คราบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีไวไฟ

       ๑๐.ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด พัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

            ๑๑.ตรวจพิสูจน์การดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า

            ๑๒.ตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

            ๑๓.ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและเส้นใย

            ๑๔.ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่างๆ เช่น สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ

            ๑๕.ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

            ๑๖.ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่นๆทางเคมีและฟิสิกส์

        ๑๗.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

            ๑๘.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

ปัจจุบันกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 มีขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์ ดังนี้

- ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

- ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด พัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

- ตรวจพิสูจน์ความเร็วจากกล้องวงจรปิด

- ให้คำปรึกษาในการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยเครื่องจับเท็จ

Qrcode

กลุ่มไลน์แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7

 

คำแนะนำส่งตรวจ ฟิสิกส์

คำแนะนำในการส่งตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไข

คำแนะนำการตรวจพิสูจน์ด้วยเครื่องจับเท็จ

 

1 

 2

3

4

 

Top