กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์    

 

 boss

พ.ต.อ.กัมปนาท  แสงเพ็ชร

นวท.(สบ ๔) กคพ.ศพฐ.๗

หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

          ๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

          ๒) ตรวจพิสูจน์ข้อมูลดิจิทัลที่บันทึกในหน่วยบันทึกข้อมูลหรือหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

          ๓) ตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

          ๔) ตรวจพิสูจน์การตัดต่อสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์

          ๕) ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบร่องรอยบนแผ่นซีดี

          ๖) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

          ๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

harddisk

 

sound     images

 

Top