อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

ฝ่ายอำนวยการ

headDirector2556

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของฝ่ายอำนวยการ

 

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกำลังบำรุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพล ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน
๑๔) ดำเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย การสเก็ตซ์และ ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษหมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าทีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

directerMIX

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…