ฝ่ายอำนวยการ      

 

 boss

พ.ต.อ.หญิง วิภารัตน์  จ่าหมื่นปราบนคร

ผกก.ฝอ. ศพฐ.๗

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของฝ่ายอำนวยการ 

๑) งานธุรการและงานสารบรรณ
๒) งานบริหารงานบุคคล
๓) งานคดีและวินัย
๔) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
๕) งานการเงินและงานบัญชี
๖) งานงบประมาณ
๗) งานส่งกำลังบำรุง
๘) งานสวัสดิการ
๙) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
๑๐) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑) งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
๑๒) งานศึกษาอบรม
๑๓) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพล ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน
๑๔) ดำเนินการงานทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย การสเก็ตซ์และ ประกอบภาพใบหน้าคนร้าย บุคคลพ้นโทษหมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง งานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ
๑๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าทีของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
๑๗) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

งานธุรการ, กำลังพล, การเงินและพัสดุ

 Picture1  Picture2

 

งานทะเบียนประวัติอาชญากร

       Picture3        Picture5         Picture4   

 

             Picture6                     Picture7               Picture9

 

 

Top