กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ     

 

พ.ต.อ.อนุศักดิ์ วนาปกรณ์

พ.ต.อ.อนุศักดิ์  วนาปกรณ์

นวท.(สบ ๔) กชว.ศพฐ.๗

 

1    2   

ร.ต.อ.ฑิภวัฒน์ สุวัฒนวงศ์ชัย

นวท.(สบ ๑) กชว.ศพฐ.๗

ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ เสาร์แก้ว

นวท.(สบ ๑) กชว.ศพฐ.๗

 

3

 

4

ร.ต.ท.ชัยนรินท์ เตชะธนกิจอนันต์

นวท.(สบ ๑) กชว.ศพฐ.๗

ร.ต.ท.หญิง ธารารัตน์ แจ่มจำรัส

นวท.(สบ ๑) กชว.ศพฐ.๗

 

กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ  
   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่างๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา เช่น โลหิต อสุจิ สารพันธุกรรม เส้นผม เส้นขน การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

 ๒.ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชาทางชีววิทยา

 ๓.ตรวจพิสูจน์คราบโลหิตมนุษย์

 ๔.ตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ

 ๕.ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)

 ๖.ตรวจเปรียบเทียบเส้นผม เส้นขนมนุษย์

 ๗.ตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรม (DNA)

 ๘.ดำเนินการจัดทำรายงานตรวจพิสูจน์ รับ - ส่ง ของกลาง เก็บรักษาของกลางและสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

 ๙.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

S 20037648

S 20037650

S 20037651

S 20037652

S 20037653

Top