กลุ่มงานตรวจเอกสาร     

 

กอส

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร  อั้นเต้ง

นวท.(สบ ๔) กอส.ศพฐ.๗

 

กลุ่มงานตรวจเอกสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ประเภทเอกสาร วัตถุ ร่องรอย และเงินตราปลอมแปลง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
  ๑.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
  ๒.ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียน ลายมือชื่อในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอย่างลายมือเขียน ลายมือชื่อตัวอย่างว่าเป็น  ลายมือของบุคคลคนเดียวกันหรือไม่
  ๓.ตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีดในเอกสารของกลาง เปรียบเทียบกับตัวอักษรพิมพ์ดีดที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดของกลางว่าพิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวกันหรือไม่
  ๔.ตรวจพิสูจน์ตัวอักษรพิมพ์ดีดในเอกสารของกลางแผ่นเดียวกันว่าพิมพ์ขึ้นในคราวเดียวกันหรือพิมพ์คนละครั้ง
  ๕.ตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อหาร่องรอยของการแก้ไข ขูดลบ ลบล้างด้วยน้ำยาเคมี
  ๖.ตรวจพิสูจน์ข้อความเดิมจากเอกสารที่มีการแก้ไขต่อเติม ลบล้างด้วยน้ำยาเคมี ตรวจเส้นหมึกที่เขียนตัดกันว่าเส้นใดเขียนก่อนหรือหลัง
  ๗.ตรวจพิสูจน์ข้อความที่เกิดจากรอยกดบนแผ่นกระดาษที่รองการเขียน
  ๘.ตรวจพิสูจน์ข้อความในเอกสารที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งอยู่ในลักษณะเกรียมดำแต่ยังไม่แตกชำรุด
  ๙.ตรวจเปรียบเทียบชนิดของหมึก ชนิดของกระดาษเอกสาร
  ๑๐.ตรวจพิสูจน์ร่องรอยต่าง ๆ บนเอกสารและวัตถุพยานอื่น ๆ เช่น รอยฉีกขาด รอยตัด รอยกด รอยประทับตราต่าง ๆ
  ๑๑.ตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์ ธนบัตรปลอม หรือเอกสารหนังสือสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  ๑๒.ตรวจรอยตราบนไม้ของกลางในที่เกิดเหตุ
  ๑๓.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ-ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์
  ๑๔.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1

2

 

3

 

4

 

 

 

 

Top