อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

ทำเนียบ

ผู้กำกับการวิทยาการ

รายนาม ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.เพ็ญ เมฆโสภณ  พ.ศ. - ๒๕๑๕
 ๒. พ.ต.อ.ประเสริฐ วัฒนะสินธุ์  พ.ศ.๒๕๑๕- ๒๕๑๗
 ๓. พ.ต.อ.พจน์ สายะเสวี  พ.ศ.๒๕๑๗- ๒๕๑๙
 ๔. พ.ต.อ.ธำรง กำพลานนท์  พ.ศ.๒๕๑๙- ๒๕๒๐
 ๕. พ.ต.อ.สมจิตร บัวรอด  พ.ศ.๒๕๒๐- ๒๕๒๕
 ๖. พ.ต.อ.ชูพันธ์ ประยูรเวช  พ.ศ.๒๕๒๕- ๒๕๒๙
 ๗. พ.ต.อ.ชาลี นรินทร์สรศักดิ์  พ.ศ.๒๕๒๙- ๒๕๓๑
 ๘. พ.ต.อ.เครือณรงค์ นาวานุเคราะห์  พ.ศ.๒๕๓๑- ๒๕๓๕

 

ผู้กำกับการวิทยาการ เขต3

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.วิเชียร ชวนชื่น  พ.ศ. - ๒๕๑๕
 ๒. พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ อินทร์พรหม  พ.ศ.๒๕๑๕- ๒๕๑๗
 ๓. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ นวชินกุล  พ.ศ.๒๕๑๗- ๒๕๑๙
 ๔. พ.ต.อ.สรรพฤทธิ์ สมบัติ  พ.ศ.๒๕๑๙- ๒๕๒๐
 ๕. พ.ต.อ.ดนัย บำรุงกิจ  พ.ศ.๒๕๒๐- ๒๕๒๕
 ๖. พ.ต.อ.สุทธิชัย สกุณาธวงศ์  พ.ศ.๒๕๒๕- ๒๕๒๙
 ๗. พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ วงษ์สงวนศรี  พ.ศ.๒๕๒๙- ๒๕๓๑

 
ผู้กำกับการวิทยาการ เขต15

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ วงษ์สงวนศรี มิ.ย.๒๕๔๘- ต.ค.๒๕๕๐
 ๒. พ.ต.อ.มีชัย ทองตัน   พ.ย.๒๕๕๐- ก.ย.๒๕๕๒

 
ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.ประวิทย์ ลิขิตธรรมนิตย์ ก.ย.๒๕๕๒- ต.ค.๒๕๕๓
 ๒. พ.ต.อ.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ    ก.พ.๒๕๕๔- ก.ย.๒๕๕๕
 ๓. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์  ธ.ค.๒๕๕๕- ต.ค.๒๕๕๗
 ๔. พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร พ.ย.๒๕๕๗- ปัจจุบัน 

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…