ทำเนียบ

ผู้กำกับการวิทยาการ

รายนาม ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.เพ็ญ เมฆโสภณ  พ.ศ. - ๒๕๑๕
 ๒. พ.ต.อ.ประเสริฐ วัฒนะสินธุ์  พ.ศ.๒๕๑๕- ๒๕๑๗
 ๓. พ.ต.อ.พจน์ สายะเสวี  พ.ศ.๒๕๑๗- ๒๕๑๙
 ๔. พ.ต.อ.ธำรง กำพลานนท์  พ.ศ.๒๕๑๙- ๒๕๒๐
 ๕. พ.ต.อ.สมจิตร บัวรอด  พ.ศ.๒๕๒๐- ๒๕๒๕
 ๖. พ.ต.อ.ชูพันธ์ ประยูรเวช  พ.ศ.๒๕๒๕- ๒๕๒๙
 ๗. พ.ต.อ.ชาลี นรินทร์สรศักดิ์  พ.ศ.๒๕๒๙- ๒๕๓๑
 ๘. พ.ต.อ.เครือณรงค์ นาวานุเคราะห์  พ.ศ.๒๕๓๑- ๒๕๓๕

 

ผู้กำกับการวิทยาการ เขต3

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.วิเชียร ชวนชื่น  พ.ศ. - ๒๕๑๕
 ๒. พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ อินทร์พรหม  พ.ศ.๒๕๑๕- ๒๕๑๗
 ๓. พ.ต.อ.วิศิษฐ์ นวชินกุล  พ.ศ.๒๕๑๗- ๒๕๑๙
 ๔. พ.ต.อ.สรรพฤทธิ์ สมบัติ  พ.ศ.๒๕๑๙- ๒๕๒๐
 ๕. พ.ต.อ.ดนัย บำรุงกิจ  พ.ศ.๒๕๒๐- ๒๕๒๕
 ๖. พ.ต.อ.สุทธิชัย สกุณาธวงศ์  พ.ศ.๒๕๒๕- ๒๕๒๙
 ๗. พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ วงษ์สงวนศรี  พ.ศ.๒๕๒๙- ๒๕๓๑

 
ผู้กำกับการวิทยาการ เขต15

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ วงษ์สงวนศรี มิ.ย.๒๕๔๘- ต.ค.๒๕๕๐
 ๒. พ.ต.อ.มีชัย ทองตัน   พ.ย.๒๕๕๐- ก.ย.๒๕๕๒

 
รอง2

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พ.ต.อ.ประวิทย์ ลิขิตธรรมนิตย์ ก.ย.๒๕๕๒ - ต.ค.๒๕๕๓
 ๒. พ.ต.อ.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ    ก.พ.๒๕๕๔ - ก.ย.๒๕๕๕
 ๓. พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์  ธ.ค.๒๕๕๕ - ต.ค.๒๕๕๗
 ๔. พ.ต.อ.ชูชาติ โชคสถาพร

พ.ย.๒๕๕๗ - มี.ค.๒๕๖๓

 .  พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ เม.ย.๒๕๖๓ - ก.ย.๒๕๖๓

 

ผู้การ  Copy

 รายนาม  ดำรงตำแหน่ง
 ๑. พล.ต.ต.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ ต.ค.๒๕๖๓ - ก.ย.๒๕๖๕
 ๒. พล.ต.ต.กำธร อุ่ยเจริญ ต.ค.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
Top