24 ส.ค. 2559 - ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศพฐ.๗ (ส่วนกลาง) ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ บริเวณลานด้านข้างองค์พระปฐมเจดีย์

1

2

4

3

5

6

7

8

9

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑ E-mail : [email protected]

Top