16 ก.ค.63 พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 และ พ.ต.อ.หญิง ภัทราพร อมรไชย นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.7 ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล

        วันที่(16 ก.ค.63) พ.ต.อ.วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.2 รรท.รอง ผบก.ศพฐ.7 และ พ.ต.อ.หญิง ภัทราพร อมรไชย นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.7 ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคง ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ 

 229524

 

229523

 

229527

 

229528

 

229529

Top