อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๑๙๘๑  โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๘๔๗๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (4)

        จังหวัดนครปฐม จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และสิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจ 5 ด้าน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา ให้ตระหนักเห็นถึงภัยของยาเสพติด มีความรู้สิทธิพึงได้รับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยภาครัฐ บทบาทภารกิจเรือนจำกลางนครปฐมด้านการอำนวยความเป็นธรรมและบริการประชาชน ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาหนี้นอกระบบ

dsc 4801 resize
        โดยนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกันศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการจัดโครงการภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน อันได้แก่ ภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมอาชญากรภายในชุมชน ภารกิจด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแส ภารกิจด้านการจัดการความขัดแย้ง ภารกิจด้านการเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และภารกิจด้านการคืนคนดีสู่สังคมโดยการให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 28 แห่ง เห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสิทธิได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยภาครัฐ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 300 คน

          CRIMES คือ ระบบสารสนเทศ ของ สตช. ซึ่งใช้รวบรวมข้อมูลงานสอบสวน งานสืบสวน งานป้องกันปราบปราม งานจราจร  และสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่นของ สตช. เอง หรือ หน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวน การอำนวยความยุติธรรม อำนวยความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ทำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม

 

rtpit

 

          ตอนนี้เชื่อว่าสถานีตำรวจเกือบทุกแห่งได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ CRIMES กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(จำนวนเครื่องตามขนาดโรงพัก)  โดยหลัก ๆ ที่สำคัญคือห้อง One Stop Service ที่บริการในเรื่องการรับแจ้งความต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่จะต้องมีการกรอกข้อมูลการบริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ แจ้งเอกสารหาย , แจ้งเป็นหลักฐาน , เสียค่าปรับ , แจ้งความคดี เป็นต้น  และหากลงข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว  ระบบ CRIMES จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ทุกวันนี้บุคคลตามหมายจับต่างท้องที่ สามารถขึ้นโรงพักแจ้งความต่าง ๆ ได้โดยที่ไม่ถูกตรวจสอบจากระบบ  , บุคคลที่ไม่เสียค่าปรับจราจร , บุคคลที่ญาติแจ้งสูญหาย ฯลฯ  ต่อไปหากคนเหล่านี้เดินขึ้นโรงพัก  จะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูล  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้กระทำผิดก็จะเกรงกลัวกฎหมายมากขึ้น  กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น


          กลางปีนี้(พ.ศ. 2556) จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ ภ.3 และ ภ.4 ก่อน  เพื่อเป็นการนำร่อง  และจะทยอยในพื้นที่ที่เหลือในสิ้นปี  ตัวเครื่องคอมฯ ที่ติดตั้งดังกล่าว สามารถใช้ระบบ Polis ได้เหมือนเดิม  สำหรับงานด้านกำลังพลต่าง ๆ
 สำหรับเพื่อนตำรวจที่กลัวว่าจะเป็นการเพิ่มงานมากขึ้นนั้น  หากระบบทำงานอย่างเต็มที่แล้ว  กรอกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมแล้ว  งานด้านเอกสารจะลดลงอย่างมาก  เช่น การแจ้งเอกสารหาย , เป็นหลักฐาน ต่อไปก็ไม่ต้องเขียนแล้ว  แค่ใส่บัตรประชาชนผู้แจ้ง  กรอกข้อมูลที่แจ้ง แล้วสั่งพิมพ์ ก็เสร็จ  ข้อมูลในการแจ้งดังกล่าวก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล CRIMES  ต่อไปไม่ว่าจะแจ้งที่โรงพักไหน  ข้อมูลก็จะไปปรากฎที่หน้าจอของเจ้าหน้าที่  นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชา ที่ต้องการข้อมูลคดีในรอบเดือน รอบปีงบประมาณ เปรียบเทียบ ต่าง ๆ ก็สามารถดึงข้อมูลมาได้ทันที  ไม่ต้องลำบากเจ้าหน้าที่คดีอีกต่อไป  ลองดูวีดีโอ ประกอบกันครับ  หวังว่าจะทำได้อย่างที่โฆษณาจริง ๆ  เพื่อให้การทำงานของตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนครับ

 

 

 

 

          พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2557 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ พระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2557 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญเป็นจุดรวมแห่งสถาบันที่สำคัญทั้ง 3 คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย

 

ppt

 

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดส่งคณะสมณทูต มีพระโสณะเถระและพระอุตตระเถระเป็นประธานมาประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดน สุวรรณภูมิ นับเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปี สร้างขึ้นสูงใหญ่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาแต่โบราณจึงได้กำหนดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นปีละครั้ง พุทธศาสนิกชนต่างนัดหมายกันมากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมและแก้ว แหวนเงินทอง เพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประหนึ่งมาเฝ้าอยู่เบื้องพระยุคลบาทแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด และอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนไว้บูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป อนึ่งองค์พระปฐมเจดีย์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยครอบองค์ที่ 1 ที่ 2 ของเดิมไว้เมื่อปี พ.ศ.2396 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 161 ปีสำหรับ การจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐม เจดีย์ ประจำปี 2557 ได้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 3 -11 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยกราบอาราธนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสการพระบรม สารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล และให้ชาวพุทธทั่วโลกบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์ และนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นประจำปี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ ชมการออกร้านแสดงสินค้าและการแสดงมหรสพต่างๆ ภายในงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า และเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 

          เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายหลังการประชุม มีการจัดการแสดงโขน ชุด"จองถนน" และมิวสิกวีดีโอเพลง"ปั่นจักรยาน" เวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเปิดตัวโครงการ BIKE FOR DAD“

 

45ff2190802f9793d44160c4e551925c XL

 


นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 5 ประการ คือ คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำแดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหา กษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อ เพื่อความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ และส่งเสริมสุขภาพกายและใจ รวมถึงชมศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำหรับรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงจักรยานนำขบวน และ พระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 100,000 ตัว พร้อมน้ำดื่มและสายรัดข้อมือ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีโขนกลางแปลงพระราชทานให้ประชาชนได้ชม ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.นี้ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อันเป็นการแสดงถึงอารยธรรมของประเทศที่มีมายาวนาน ซึ่งจะมีการแสดงชุดสำคัญ 5 ชุด ได้แก่ นารายณ์ปราบนนทุก ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จองถนน พระรามรบทศกัณฐ์ และพระรามคืนนคร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร จะเป็นองค์ประธานนำขบวนประชาชนปั่นจักรยาน เริ่มต้นจากเส้นทางสิริมงคล บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ผ่านถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ประตูน้ำ สี่แยกปทุมวัน ประทับพักจุดที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลาแดง สีลม เจริญกรุง วงเวียนโอเดียน เยาวราช สะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพักจุดที่ 2 พระราชวังเดิม กองทัพเรือ โรงพยาบาลศิริราช สะพานพระปิ่นเกล้า ถนนราชดำเนินนอก เข้าสู่พระลานพระราชวังดุสิต ในส่วนภูมิภาค เริ่มจากศาลากลางจังหวัด ผ่านศาสนสถานและสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ ระยะ 29 กิโลเมตร พร้อมกันทั่วประเทศ

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/355858

2210m9

รวมเว็บไซต์สื่อสารมวลชน

footer tv3  footer tv5  footer tv7  footer tv9  footer sst            footer newspaper1  footer newspaper4  footer newspaper6 

 footer newspaper2  footer bangkoktoday  footer newspaper3  footer newspaper8  

footer newspaper9footer newspaper11  

สอบถาม ร้องเรียน เสนอแนะ  :  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗   อาคารตำรวจภูธรนครปฐม ชั้น ๓ ถนนขวาพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…