แผนผังผู้บังคับบัญชา

 

 

 ผู้บังคับบัญชา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๗  

ผบก.2021
 

พล.ต.ต.วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์

ผบก.ศพฐ.๗

     

รองวิญญู 

     อดิชัย      รองศุภชัย

พ.ต.อ.วิญญู อำนวยสมบัติ
รอง ผบก.ศพฐ.๗

พ.ต.อ.อดิขัย กัณหา
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๗
พ.ต.อ.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๗
Top